Vi povas elŝuti aliĝilon PDF (700 kB)
aŭ rekte kompili retan aliĝilon

Kotizoj

kategorio: A B C
1a periodo
(ĝis 2007.01.31)
€40,00 €50,00 €20,00
2a periodo
(ĝis 2007.05.31)
€50,00 €65,00 €25,00
3a periodo
(ekde 2007.06.01)
€60,00 €80,00 €30,00

Kategorio A: Membro de IEF por 2007

Kategorio B: Nemembro de IEF por 2007

Kategorio C: Eksterlandano, Familiano de kongresano A aŭ B,
Junulo (naskiĝinta ekde 1983.01.01), Handikapulo.

Infanoj ĝis 12-jaraĝaj (naskiĝintaj ekde 1996.01.01) kaj nemalhaveblaj akompanantoj de handikapuloj aliĝas senpage.

Handikapuloj bezonantaj akompananton aliĝas je la prezo de la 1-a periodo sendepende de la aliĝdato.

La kotizoj povas esti pagataj al:
Gruppo Esperantista Pisano, C.P. 213, I-56100 Pisa.
UEA-konto: bruc-y (Bruĉjo Kasini)

aŭ al: Federazione Esperantista Italiana, pĉk (poŝtĉekkonto) 37312204.

eksterlandanoj povas pagi per banko aŭ poŝto al:
Federazione Esperantista Italiana
Banko:
Banca Intesa/San Paolo - Agenzia MI 002, S. Gottardo
IBAN-kodo:  IT06 A030 6909 446000003625562
BIC-kodo:  B C I T I T M M 3 0 0
Poŝto:
IBAN
-kodo IT 94 O 07601 01600 000037312204
BIC-kodo B P P I I T R R
(post "94" estas o-litero, kaj NE numero 0)

aŭ pere de sia membro-konto ĉe UEA al
UEA-konto: bruc-y (Bruĉjo Kasini)


Vai alla pagina iniziale

Iru al la starta paĝo